NIKKEI COMPASS

静岡県 熱供給サービスの会社 (電力・ガス)

プラントから配管を通じて冷水・蒸気(温水)を送り、地域熱供給(地域冷暖房)サービスを行う。
企業タイプ
全ての企業
都道府県
静岡県
No data